మీ వార్డ్ కు సంబందించిన మునిసిపల్ సమస్యల పరిష్కారం కొరకు, మీ వార్డు కు సంబందిచిన వార్డ్ ఆఫీసర్ లేద వార్డ్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ను సంప్రదించండి.

మీ వార్డ్ కు సంబందించిన మునిసిపల్ సమస్యల పరిష్కారం కొరకు, మీ వార్డు కు సంబందిచిన వార్డ్ ఆఫీసర్ లేద వార్డ్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ను సంప్రదించండి.