కడప నగరప్రజలకు విజ్ఞప్తిచేయడమేమనగా మీరుచెల్లించ వలసిన ఇంటిపన్ను, ఖాళీజాగాపన్ను,నీటిపన్నుమరియు ట్రేడ్లైసెన్స్రు సుమును వెంటనేచెల్లించి కడప నగర అభివృద్ధికి తోడ్పడవలసినదిగా కోరడమైనది. Download Puraseva app through play store and register your Grievance

కడప నగరప్రజలకు విజ్ఞప్తిచేయడమేమనగా మీరుచెల్లించ వలసిన ఇంటిపన్ను, ఖాళీజాగాపన్ను,నీటిపన్నుమరియు ట్రేడ్లైసెన్స్రు సుమును వెంటనేచెల్లించి కడప నగర అభివృద్ధికి తోడ్పడవలసినదిగా కోరడమైనది.
Download Puraseva app through play store and register your Grievance